Innledning

Kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Speedevent AS tilbyr forskjellige produkter og Førerutviklingskurs og opplæring for gatemotorsyklister samt roadracing i Norge og Scandinavia.

• California Superbike School Scandinavia for bane- og gatemotorsyklister

• Førerutvikling.no for gatemotorsyklister

• Jentekjøring.no for kvinnelige gatemotorsyklister

• Banedager med instruksjon for bane- og gatemotorsyklister.

• Produkter til motorsykler som Muc-Off, Pit-Bull, Pirelli, Dunlop, R&G, Stompgrip, Alpinestars og Bullfighter

Eventuelle tilbuds kampanjer kan ikke benyttes på skole, kurs eller produkter som allerede har en redusert pris.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Speedevent AS, Nedre Storskjæret 5, 2436 Våler i Solør, epost: post@speedevent.no, telefon: +47 413 15 100, Org. nr. 917 821 283, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen, tjenester eller kurset er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Frakt kan variere avhenger av mengde som skal sendes. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser på produktene (produkter, kurs, arrangement) er inklusive MVA, frakt kan komme i tillegg dersom varen sendes til kjøper.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Gjelder også selv om faktura ikke er betalt. Med bestilt arrangement menes via nettbutikk, telefon, epost, melding på telefon eller messenger, muntlig eller annen form for bestilling.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen når den bestilles i nettbutikken.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir faktura til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager fra fra bestilling.

Kjøpere under 18 år kan ikke Bestille varer eller kurs med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt varen.

Levering av kurs regnes fra når kjøper har mottatt ordre bekreftelse med nedlastbare dokumenter om kurset, selv om kjører ikke laster de ned.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller hans representant, har mottatt varene i tråd med punkt 6 over.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Speedevent AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager (se under). I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  1. Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  2. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  3. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
  4. Består kjøpet av et eller flere kurs, vil angrefristen løpe fra kurset/-ene er bestilt. Gjelder også selv om faktura ikke er betalt. Med bestilt arrangement menes via nettbutikk, telefon, epost, melding på telefon eller messenger, muntlig eller annen form for bestilling.
  5. Angreretten gjelder ikke under 21 dager før arrangementet.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Endring av påmelding til arrangement

Dersom kjøper ønsker og endre bestilt arrangement.

  • Forandre dato til et annet arrangement
  • Endre navn på deltager (etter salg av sin plass)

Belastes kjøper med et gebyr på kr. 400,-

10. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

13. Avbestilling av arrangement

• Skriftlig via brev eller epost.

• 30 dager eller mer før arrangementet, gis det 50% refusjon av totalbeløpet.

• Under 30 dager før arrangementet refunderes ikke beløpet.

• Skyldes avbestillingen skade/sykdom vil vi utstede dokumentasjon om din påmelding til eventuell reiseforsikringen.

Bestilt plass kan i samråd med Speedevent AS selges til annen person som oppfyller de krav som stilles til det bestilte arrangement. Oppfyller kjøper ikke betingelsen, kan Speedevent AS ikke garantere plass dersom det ikke er tilgjengelig plass der kjøper trenger plass.

Kjøpers kjøretøyet må oppfylle krav til dagen registrert/uregistrert ut fra selgers bestilt plass.

14. Bestilling skole-/kursdager

Ved påmelding bestilles de aktuelle skole-/kursdager. Plassen er sikret når betalingen er gjennomført og mottatt på konto. Speedevent AS forbeholder seg retten til uten varsel og videre selge plasser som ikke er betalt. Plassen holdes i 15 minutter (nettbutikken) før den frigjøres om den ikke betales.

Ved bestilling og betaling mottar du en epost med betalingsbevis for det bestilte skole-/kursdag og med link til informasjon om dagen.

Bestillingen er bindene.

Speedevent AS har intet ansvar ved forsinkelser/kanselering av fly, ferje eller lignende transport for deltageren på vei til skole-/kursdag. Ei heller ikke ansvarlig for tyveri, brann, skade på motorsykler før og under arrangementet Skole-/kursdag.

Deltager er selv ansvarlig for skade påført anlegget hvor arrangementet gjennomføres.

Ved forsinkelse/kanselering av fly, ferje eller lignende transport for California Superbike School Coacher og personell forbeholder Speedevent AS seg retten til å gjennomføre skoledagen som en banedag hvor prisen blir justert ned for å kunne dekke kostnader til baneleie, flaggvakter, ambulanse, personell samt eventuell bespisning.

15. Vær og andre uforutsette forhold

Speedevent AS vil prioriterer sikkerheten til deltagerne under våre kurs, og har intet ansvar om det skulle oppstå ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor sin kontroll slik at arrangementet ikke kan gjennomføres.

• Værforhold, flom, krig, opprør, naturkatastrofer, epidemi, pandemi eller lignende.

• Anlegget beregnet for arrangementet blir stengt.

• Coacher forhindret fra og komme grunnet kansellerte flyavgang eller lignende, og det ikke er mulig å få de fram til arrangementet i tide.

• Dersom vi får refundert kostnader om utenforliggende forhold er årsak til avlysning. Vil vi så langt det er mulig refundere hele eller deler av beløpet.

16. Kjøring på eget ansvar

Under arrangementene til Førerutvikling.no, Jentekjøring.no og California Superbike School kjører deltagere på egen risiko og ansvar på banen. Kursene er forsikrings godkjent i flere av de største selskaper sjekk med ditt selskap om de dekker førerutviklingskurset for ditt registrerte kjøretøy. Generelt ta kontakt med selskapet og vi vil være behjelpelig å snakke med selskapet ang opplærings plan etc. For uregistrerte kjøretøy gjelder ingen forsikring ut over forsikringen i NMF lisensen som må løses av fører.

17. Forhindret fra å kjøre eller oppmøte

Selger har intet ansvar hvis kjøper ikke møter opp til kurset. Eller ikke kan kjøre hele- eller deler av dagen. Uavhengig av årsak (værforhold, arbeidsforhold, motorsykkelproblemer og helseproblemer) det vil ikke være noen refusjon med mindre man kan framlegge en sykemelding som er årsaken til at man ikke kan møte (langtids sykemelding godtas ikke)

18. Motorsykkel leie for deltagelse på Skole/kurs dag

Kjøper betaler et depositum på NOK 5.000,- beløpet refunderes når kjøretøyet leveres tilbake i den stand den ble utlevert. Ved skade/velt på leiesykkel, forbeholder selger seg retten til å benytte depositumet som egenandel for å rette skaden. Ved forsikrings skade er egenandel på forsikring kr. 6.000,- som i sin helhet dekkes av leietager. Alternativt kan leietager sette kjøretøyet i samme stand den var ved utleietidspunkt for selvkost. Leietager kan etter ønske få reparasjonen utført av annen part forutsatt at det ikke påfører Speedevent AS ekstra kostnader. Dog skal kjøretøyet være tilbakelevert senest innen 10 dager etter skade.

19. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 10 og 11.

20. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.